Skip to main content

Hội thảo quốc tế về khoa học thể thao năm 2019

8:00
Đại học Tôn Đức Thắng

Hội thảo quốc tế về khoa học thể thao thường niên (International Conference on Sports Science: ICSS) là diễn đàn học thuật nhằm chia xẻ tri thức, tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực: Quản lý thể thao, Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao, Tâm lý thể thao và Y sinh học thể thao.

ICSS năm 2019 được đồng tổ chức bởi Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Đại học Malaya (Malaysia), Đại học Semarang State (Indonesia), Đại học Burapha (Thái Lan), Đại học thể thao quốc gia Đài Loan (Đài Loan), Đại học Alethia (Đài Loan) và Đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bài báo được chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu hội thảo. Các bài báo tốt nhất sẽ được xuất bản trong số đặc biệt của Tạp chí Pertanika, Malaysia thuộc danh mục Scopus.

Thời gian tổ chức hội thảo: từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12 năm 2019;

Địa điểm: Đại học Tôn Đức Thắng, Quận 7, TPHCM;

Đồng chủ tịch Hội thảo:

  • GS. Lê Vinh Danh, TDTU, Việt Nam;
  • GS. Lin Hua Wei, Đại học thể thao quốc gia Đài Loan, Đài Loan;
  • PGS. Đặng Hà Việt, Đại học thể dục-thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đồng chủ tịch chuyên môn:

  • NCS. Nguyễn Văn Bắc, TDTU, Việt Nam;
  • TS. Lim Boon Hooi, Đại học Malaya, Malasia.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website của Hội thảo tại đây