Skip to main content

Đại học Slippery Rock

Đại học Slippery Rock (Slippery Rock University) được thành lập năm 1889, là trường công lập. Học viện nằm ở Slippery Rock, Pennsylvania với khoảng 7,600 sinh viên theo học. Trường chia thành các đơn vị đào tạo: kinh doanh, khoa học xã hội & thông tin, giáo dục, y tế, khoa học & môi trường, nhân văn, nghệ thuật biểu diễn & mỹ thuật. Đại học Slippery Rock cấp bằng cử nhân trong những lĩnh vực khác nhau: nghệ thuật, mỹ thuật, âm nhạc, điều dưỡng, khoa học, khoa học giáo dục, khoa học quản trị kinh doanh.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Trường, vui lòng truy cập tại đây: http://www.sru.edu/

Slippery%20Rock%20University.jpg