Skip to main content

Học bổng sau tiến sĩ

Mục đích

 • Học bổng sau tiến sĩ của Đại học Tôn Đức Thắng (Ton Duc Thang University Post-doc Scholarship) là chương trình tài trợ của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dành cho nghiên cứu viên (NCV) có học vị tiến sĩ;
 • Học bổng sau tiến sĩ còn có mục đích hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học bằng việc cung cấp tài chính để NCV sau tiến sĩ tiến hành các nghiên cứu và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí ISI/Scopus;

Đối tượng dự tuyển học bổng sau tiến sĩ

 • Tuổi đời không quá 45;
 • Có học vị tiến sĩ;
 • Là tác giả chính của ít nhất 02 công trình ISI đối với nhóm ngành khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật; hoặc 01 công trình ISI, hoặc 02 công trình Scopus đối với các nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, tài chính, quản trị,… Tất cả các công trình ISI/Scopus phải theo quy định về công bố khoa học của TDTU.
 • Thành thạo tiếng Anh chuyên môn, ưu tiên giao tiếp tiếng Anh tốt;
 • Phải được chấp thuận bởi người hướng dẫn của TDTU;
 • Có chuyên ngành đào tạo phù hợp với hướng đề xuất xét chọn học bổng sau tiến sĩ.

Giá trị học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ

 • Được nhận thu nhập hàng tháng như NCV cơ hữu căn cứ theo sản phẩm khoa học theo từng năm đã đăng ký;
 • Hỗ trợ chỗ ở đối với người nước ngoài;
 • Hỗ trợ trang thiết bị để nghiên cứu và làm việc tại một phòng thí nghiệm hoặc theo sự bố trí của người hướng dẫn.

Nhiệm vụ của NCV sau tiến sĩ

 • Có kế hoạch đăng ký chỉ tiêu nghiên cứu khoa học được Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ thống nhất; được Hiệu trưởng phê duyệt;
 • Phải thực hiện thêm một (01) trong các nghĩa vụ sau (đăng ký rõ trong kế hoạch và có minh chứng thực hiện):
 • Giảng dạy (lý thuyết + thực hành): 03 tín chỉ/năm đối với bậc đại học hoặc 02 tín chỉ/năm đối với bậc sau đại học;
 • Báo cáo chuyên đề về NCKH: 04 chuyên đề/năm.

Người hướng dẫn

Hồ sơ xin cấp học bổng NCV sau tiến sĩ

 • Lý lịch khoa học (liệt kê đầy đủ rõ ràng các sản phẩm khoa học);
 • Bằng tiến sĩ;
 • Kế hoạch nghiên cứu được xác nhận bởi người hướng dẫn;
 • Thư chấp thuận của người hướng dẫn có bảo lãnh chỉ tiêu đăng ký của ứng viên;
 • Thư giới thiệu của chuyên gia (ít nhất 02, trong đó có 01 người hướng dẫn luận án tiến sĩ).

Hồ sơ có thể gửi về các địa chỉ sau:

 • Giảng viên hướng dẫn,
 • Phòng Sau đại học,
 • Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ.