Skip to main content

Chương trình học bổng học tại Hungary diện Hiệp định năm 2023

Tên Chương trình:

Chương trình học bổng đi học tại Hungary diện Hiệp định năm 2023 (Stipendium Hungaricum Programme (SH))

 

Số lượng học bổng:

200 suất

 

Bậc học:

 • Đại học (Cử nhân),

 • Thạc sĩ liên thông từ đại học (OTM),

 • Thạc sĩ (MA/MSc) và

 • Tiến sĩ.

 

Chỉ tiêu cụ thể như sau:

 • 90 học bổng Đại học các ngành: Khoa học Nông nghiệp, Nghệ thuật và Nhân văn, Khoa học Xã hội, Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin, Khoa học Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Sức khỏe, Đào tạo Giáo viên, Khoa học Thể thao, Khoa học Tự nhiên, Nghệ thuật và Giáo dục Nghệ thuật;

 • 55 học bổng Thạc sĩ (MA/MSc) các ngành: Khoa học Nông nghiệp, Nghệ thuật và Nhân văn, Khoa học Xã hội, Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin, Khoa học Pháp lý, Khoa học Kinh tế, Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Y tế và Sức khỏe, Đào tạo Giáo viên, Khoa học Thể thao, Khoa học Tự nhiên và Nghệ thuật;

 • 25 học bổng Thạc sĩ liên thông từ đại học (OTM) các ngành: Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Kỹ thuật, Y tế và Khoa học Sức khỏe, Nghệ thuật;

 • 30 học bổng Tiến sĩ trong các lĩnh vực phù hợp vơi snhu cầu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của địa phương, cơ quan cử đi học hoặc ngành học đã tốt nghiệp ở trình độ đào tạo trước đó.

 • Ngành học chi tiết có thể xem thêm tại www.tpf.hu (Cổng thông tin điện tử của Quỹ Tempus) hoặc stipendiumhungaricum.hu/partners/.

 

Thời gian đào tạo:

 • Chương trình Đại học: từ 03 đến 04 năm học;

 • Chương trình Thạc sĩ: từ 1,5 đến 02 năm học;

 • Chương trình Thạc sĩ liên thông từ đại học: từ 05 đến 06 năm học;

 • Chương trình Tiến sĩ: 04 năm.

 

Chế độ học bổng:

 • Miễn phí đào tạo, nghiên cứu, cấp bảo hiểm y tế và hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt phí theo quy định của phía Hungary;

 • Trong 200 chỉ tiêu, sẽ có 100 chỉ tiêu được cấp bù học bổng của Chính phủ Việt Nam, bao gồm: vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành (nếu đáp ứng được các yêu cầu tại Mục 2.3.2 tại đây)

 

Điều kiện và đối tượng dự tuyển:

Chi tiết xem tại Mục 2 tại đây;

 

Hồ sơ dự tuyển:

Chi tiết xem tại Mục 3 tại đây;

 

Thời hạn đăng ký dự tuyển:

16/01/2023

 

Quy trình xét tuyển:

Tham khảo tại Mục 4 tại đây;

 

Biểu mẫu đăng ký:

Tham khảo tại đây