Skip to main content
Giáo sư Václav Snášel

Thông tin cá nhân:

Tên đầy đủ: Václav Snášel
Học vị: Giáo sư
Nơi làm việc: Đại học kĩ thuật của Ostrava (VSB-TUO), 

Subscribe to Vaclav Snasel