Skip to main content
Thông báo học bổng thực tập dành cho sinh viên quốc tế
Đại học Tôn Đức Thắng đang tìm kiếm các ứng viên là chuyên gia quốc tế và sinh viên (bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ) đăng ký làm thực tập tại TDTU từ 03 đến 06 tháng, hoặc ít nhất 01 tháng (dành cho chuyên gia).
Subscribe to Học bổng-Internship