Skip to main content

Học bổng New Zealand năm 2022

Chính phủ New Zealand phối hợp cùng các Trường Đại học hàng đầu New Zealand cấp học bổng cho công dân Việt Nam năm 2022 chi tiết như sau:

Bậc Đại học:

  • Trường: Auckland University of Technology, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington, Media Design School, Pacific International Hotel Management School (PIHMS), Palmerston North City Council.
  • Ngành học: Đa ngành
  • Chi tiết tham khảo tại đây https://bit.ly/nzedufairs-scholarships-undergrad

Bậc Thạc sĩ:

  • Trường: New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, Auckland University of Technology, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington, ICL Graduate Business School, Pacific International Hotel Management School (PIHMS), Palmerston North City Council.
  • Ngành học: Đa ngành
  • Chi tiết tham khảo tại https://bit.ly/nzedufairs-scholarships-masters 

Bậc Tiến sĩ:

  • Trường: New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, New Zealand Ministry for Primary Industries, Auckland University of Technology, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington.
  • Ngành học: Đa ngành
  • Chi tiết tham khảo tại https://bit.ly/nzedufairs-scholarship-doctoral
  • Cẩm nang Thông tin học Tiến sĩ tham khảo tại https://bit.ly/nzedufairs2022-phdguide