Skip to main content
Trường Đại học Lincoln, New Zealand

Được thành lập vào năm 1990, Đại học Lincoln New Zealand (Lincoln University, New Zealand) là một tổ chức công cộng được xếp hạng cao về giáo dục và nghiên cứu đại học. Đại học Lincoln là một trong tám trường đại học công lập tại New Zealand. Nhà trường cung cấp nhiều chương trình học đa dạng, bao gồm: các chứng chỉ, văn bằng đại học và sau đại học. Các khóa học được cung cấp trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, kế toán, kinh tế, kỹ thuật, tài chính, truyền thông, quản lý, khoa học xã hội, du lịch, giao thông vận tải, máy tính, tiếp thị và nhiều ngành nghề khác.

Subscribe to LINCOLN