Skip to main content

Danh sách giảng viên quốc tế tại TDTU

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM

HỌC VỊ

CHỨC DANH CHUYÊN MÔN

ĐƠN VỊ

Ding-Zhu Du Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Công nghệ thông tin
Ivan Zelinka Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Công nghệ thông tin
Tzung Pei Hong Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Công nghệ thông tin
Graham Freeman Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Công nghệ thông tin
Lech Jan Janczewski Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Công nghệ thông tin
Roman Senkerik Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Công nghệ thông tin
David Muthukumar Sundaram Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Công nghệ thông tin
Donald D.Davendra Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Công nghệ thông tin
DongHyun Kim   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Công nghệ thông tin
Jae Young Hur   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Công nghệ thông tin
Pavel Brandstetter Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Điện - Điện tử
Sang Bong Kim Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Điện - Điện tử
Sea June Oh Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Điện - Điện tử
Cheng Guan Lim  Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Điện - Điện tử
Miroslav Voznak Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Điện - Điện tử
Snasel Vaclav Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Điện - Điện tử
Mohamed Chadli Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Điện - Điện tử
Yao Wen Tsai Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Điện - Điện tử
Bringdha Devi. K.   Thạc sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Điện - Điện tử
Indra Abeysekera Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Kế toán
Jinn-Yang Uang Giáo sư   Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Kế toán
Qian Long Kweh Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Kế toán
Huang, Chin- Huang Giáo sư Tiến sỹ Giáo sư Khoa Khoa học thể thao
Lin, Wen- Long Giáo sư Tiến sỹ Giáo sư  Khoa Khoa học thể thao
Lin, Fang- Tsan Giáo sư Tiến sỹ Giáo sư Khoa Khoa học thể thao
Huang, Yen- Hsiang Giáo sư Tiến sỹ Giáo sư  Khoa Khoa học thể thao
Wang, Chien-Hsin Giáo sư Tiến sỹ Giáo sư Khoa Khoa học thể thao
Wu, Cheng- Lung Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học thể thao
Wanchi Boonrod Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học thể thao
Nopporn Tasnaina Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học thể thao
Sakchai Pitakwong   Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học thể thao
Lim Boon Hoi   Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học thể thao
Hu, Chun- Chieh   Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học thể thao
Wu, Chien- Hung   Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học thể thao
Rudolf Kiefer     Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Chia Chu Chen  Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Pinaki Roy  Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Chiu-Yue Lin  Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Hajime Hirao  Giáo sư dự bị Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Arnaud Costa    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Rudolf Kiefer    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Bharath Kumar Velmurugan    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Bakrudeen Ali Ahmed    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Ghassan Zubi    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Hirobumi Mineo    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Sebastien Incerti    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Philippe Quentin    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Leonel Jorge Ribeiro Nunes    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Volodymyr Lysak    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
Chih Yang Huang    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng
John Hutnyk Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn
Pavel Brandstetter  Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Yung Pin Tsai  Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Timon Rabczuk  Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Yung Pin Tsai  Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Magd Abdel Wahab  Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Nailia Rakhimova  Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Geert Wets Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Abdellah Abarkan Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Oswald Devisch  Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Zaher Mundher Yaseen    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Masayuki Nogami    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Chien-Wen Shen    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
George Gontcharov    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Ivan Zelinka    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Cristian Timmermann    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Afrooz Moatari Kazerouni    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Nasimullah     Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Chan Siew Pang    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Mohammad Reza Safaei    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Puneet  Kaur    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Sergey  Alexandrov     Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Lee Sung  Kyu    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Dorothée Alex    Thạc sỹ Giảng viên Khoa Kỹ thuật công trình
Worthen Helena Harlow   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Lao động và Công đoàn
Berry Joe Tracy   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Lao động và Công đoàn
Helman Daniel Seth   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Lao động và Công đoàn
Teh Sheng Su Giáo sư Tiến sỹ Giáo sư Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Gopalakrishnan Kumar Giáo sư Tiến sỹ Giáo sư Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Vladimir Koci Giáo sư Tiến sỹ Giáo sư Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Chiu Yue-Lin Giáo sư Tiến sỹ Giáo sư Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Andrey A. Kovalchuk Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Mahdi Safaei Khorram    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Arivalagan Pugazhendhi    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Shaohua Marko Hsu    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Gopalakrishnan Kumar    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Venkatramanan Senapathi    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Periyasamy Sivagurunathan    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Rostislav Zemek    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
António José De Almeida Simões  Raposo    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Per Michaelsen    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Aleksandar  Valjarevic    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Rajesh Kumar  Rai    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Yen-po Lin    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Philip Antwi    Thạc sỹ Giảng viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Han Suk Woo Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Delfosse Thiery   Thạc sỹ Giảng viên Khoa Mỹ thuật công nghiệp
Filipa De Araújo   Thạc sỹ Giảng viên Khoa Mỹ thuật công nghiệp
John R.Baker   Tiến sỹ Giảng viên Khoa Ngoại ngữ
Hsu Wen Yu   Cử nhân Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Ngoại ngữ
Yang Su Chin   Cử nhân Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Ngoại ngữ
Shiou Huei Chen   Cử nhân Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Ngoại ngữ
Liao Hung Lin   Cử nhân Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Ngoại ngữ
Drahomira Pavelkova Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Quản trị kinh doanh
Wim Vanhaverbeke Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Quản trị kinh doanh
Chiung Hsin Hsu Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Quản trị kinh doanh
Robert Victor Goedegebuure Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Quản trị kinh doanh
Wei-chih Lien   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Quản trị kinh doanh
Alberto Posso   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Quản trị kinh doanh
Hao-Fan Chumg   Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu Khoa Quản trị kinh doanh
Imad A. Moosa  Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng
Vikash Ramiah  Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng
Giancarlo Giudici  Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng
Park Kee Hwan    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng
Syed Jawad Hussain  Shahzad    Tiến sỹ Giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng
Donvito Valle    Thạc sỹ Giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng
Dominique Haughton Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Toán - Thống kê
Nabendu Pal Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên Khoa Toán - Thống Kế
Sergey Alexandrov Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên  
Jaehong Lee Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên