Skip to main content

Nhân sự Viện INCRETI

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế (INCRETI)

Cơ sở: Tân Phong
Văn phòng: A.0001
Email: increti@tdtu.edu.vn

 1. TS. Đinh Hoàng Bách
  Viện trưởng
  • Điện thoại: (+84) 2837-755-045

  • Email: dinhhoangbach@tdtu.edu.vn

 2. ThS. Nguyễn Thị Diệu Thu
  Trợ lý viện trưởng

  • Điện thoại: (+84) 2837-755-053

  • Email: nguyenthidieuthu@tdtu.edu.vn

 3. TS. Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
  Trợ lý viện trưởng

  • Điện thoại: (+84) 096-937-4530

  • Email: nguyenthimyngoc@tdtu.edu.vn

 4. ThS. Nguyễn Thị Trà My
  Chuyên viên
  Điều phối Chương trình ngắn hạn và trao đổi sinh viên

  • Điện thoại: (+84) 2837-755-053

  • Email: nguyenthitramy@tdtu.edu.vn

 5. ThS. Lê Phúc Anh
  Chuyên viên
  Hợp tác quốc tế

  • Điện thoại: (+84) 2837-755-053

  • Email: lephucanh@tdtu.edu.vn

 6. Trần Lý Đăng Khoa
  Chuyên viên
  Điều phối Chương trình ngắn hạn và trao đổi sinh viên

  • Điện thoại: (+84) 2837-755-053

  • Email: tranlydangkhoa@tdtu.edu.vn

 7. ThS. Nguyễn Huỳnh Mẫn Đạt
  Chuyên viên

  • Điện thoại: (+84) 2837-755-053

  • Email: nguyenhuynhmandat@tdtu.edu.vn

Đối với các nhu cầu liên hệ khác, xin truy cập thông tin: tại đây