Skip to main content

Nhân sự Viện INCRETI

 

Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế (INCRETI)

Cơ sở: Tân Phong

Văn phòng: A.0001

Email: increti@tdtu.edu.vn

 

TS. Đinh Hoàng Bách

Viện trưởng

Cơ sở: Tân Phong

Văn phòng: A.0001

Điện thoại: (+84) 2837-755-045

Email: dinhhoangbach@tdtu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Trà My

Chuyên viên

Điều phối Chương trình ngắn hạn và trao đổi sinh viên

Cơ sở: Tân Phong

Văn phòng: A.0001

Điện thoại: (+84) 2837-755-053

Email: nguyenthitramy@tdtu.edu.vn or mobility@tdtu.edu.vn

 

ThS. Lê Phúc Anh

Chuyên viên

Hợp tác Quốc tế và Hỗ trợ thủ tục Visa

Cơ sở: Tân Phong

Văn phòng: A.0001

Điện thoại: (+84) 2837-755-053

Email: lephucanh@tdtu.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Diệu Thu

Thư ký

Hỗ trợ thủ tục Visa

Cơ sở: Tân Phong

Văn phòng: A.0001

Điện thoại: (+84) 2837-755-053

Email: nguyenthidieuthu@tdtu.edu.vn

Đối với các nhu cầu liên hệ khác, xin truy cập thông tin tại https://tdtu.edu.vn/en/about/contact